باتری سوزوکی

باتری 50 آمپر ساعت سوزوکی ساخت سپاهان

  باتری 50 آمپر ساعت سوزوکی ساخت سپاهان محصول مشترک ایران و ژاپن ظرفیت: 50 آمپر ساعت ولتاژ: 12 ولت علائم نشان دهنده خرابی باتری خودرو: ۱- خودرو استارت نمی خورد. ۲- صدای استارت خودرو تغییر پیدا کرده است. ۳- هنگام استارت زدن، خودرو صدای "تق تق" و یا "یک تیک کوچک" می دهد. ۴- خودرو بعد از چند ساعت …

بیشتر بخوانید »

باتری 45 آمپر ساعت سوزوکی ساخت سپاهان

  باتری 45 آمپر ساعت سوزوکی ساخت سپاهان محصول مشترک ایران و ژاپن ظرفیت: 45 آمپر ساعت ولتاژ: 12 ولت علائم نشان دهنده خرابی باتری خودرو: ۱- خودرو استارت نمی خورد. ۲- صدای استارت خودرو تغییر پیدا کرده است. ۳- هنگام استارت زدن، خودرو صدای "تق تق" و یا "یک تیک کوچک" می دهد. ۴- خودرو بعد از چند ساعت …

بیشتر بخوانید »

باتری 90 آمپر ساعت سوزوکی ساخت سپاهان

  باتری 90 آمپر ساعت سوزوکی ساخت سپاهان محصول مشترک ایران و ژاپن ظرفیت: 90 آمپر ساعت ولتاژ: 12 ولت علائم نشان دهنده خرابی باتری خودرو: ۱- خودرو استارت نمی خورد. ۲- صدای استارت خودرو تغییر پیدا کرده است. ۳- هنگام استارت زدن، خودرو صدای "تق تق" و یا "یک تیک کوچک" می دهد. ۴- خودرو بعد از چند ساعت …

بیشتر بخوانید »

باتری 150 آمپر ساعت سوزوکی ساخت سپاهان

  باتری 150 آمپر ساعت سوزوکی ساخت سپاهان محصول مشترک ایران و ژاپن ظرفیت: 150 آمپر ساعت ولتاژ: 12 ولت علائم نشان دهنده خرابی باتری خودرو: ۱- خودرو استارت نمی خورد. ۲- صدای استارت خودرو تغییر پیدا کرده است. ۳- هنگام استارت زدن، خودرو صدای "تق تق" و یا "یک تیک کوچک" می دهد. ۴- خودرو بعد از چند ساعت …

بیشتر بخوانید »

باتری 100 آمپر ساعت سوزوکی ساخت سپاهان

  باتری 100 آمپر ساعت سوزوکی ساخت سپاهان محصول مشترک ایران و ژاپن ظرفیت: 100 آمپر ساعت ولتاژ: 12 ولت علائم نشان دهنده خرابی باتری خودرو: ۱- خودرو استارت نمی خورد. ۲- صدای استارت خودرو تغییر پیدا کرده است. ۳- هنگام استارت زدن، خودرو صدای "تق تق" و یا "یک تیک کوچک" می دهد. ۴- خودرو بعد از چند ساعت …

بیشتر بخوانید »

باتری 70 آمپر ساعت سوزوکی ساخت سپاهان

  باتری 70 آمپر ساعت سوزوکی ساخت سپاهان محصول مشترک ایران و ژاپن ظرفیت: 70 آمپر ساعت ولتاژ: 12 ولت علائم نشان دهنده خرابی باتری خودرو: ۱- خودرو استارت نمی خورد. ۲- صدای استارت خودرو تغییر پیدا کرده است. ۳- هنگام استارت زدن، خودرو صدای "تق تق" و یا "یک تیک کوچک" می دهد. ۴- خودرو بعد از چند ساعت …

بیشتر بخوانید »

باتری 200 آمپر ساعت سوزوکی ساخت سپاهان

  باتری 200 آمپر ساعت سوزوکی ساخت سپاهان محصول مشترک ایران و ژاپن ظرفیت: 200 آمپر ساعت ولتاژ: 12 ولت علائم نشان دهنده خرابی باتری خودرو: ۱- خودرو استارت نمی خورد. ۲- صدای استارت خودرو تغییر پیدا کرده است. ۳- هنگام استارت زدن، خودرو صدای "تق تق" و یا "یک تیک کوچک" می دهد. ۴- خودرو بعد از چند ساعت …

بیشتر بخوانید »

باتری 230 آمپر ساعت سوزوکی ساخت سپاهان

  باتری 230 آمپر ساعت سوزوکی ساخت سپاهان محصول مشترک ایران و ژاپن ظرفیت: 230 آمپر ساعت ولتاژ: 12 ولت علائم نشان دهنده خرابی باتری خودرو: ۱- خودرو استارت نمی خورد. ۲- صدای استارت خودرو تغییر پیدا کرده است. ۳- هنگام استارت زدن، خودرو صدای "تق تق" و یا "یک تیک کوچک" می دهد. ۴- خودرو بعد از چند ساعت …

بیشتر بخوانید »

باتری 95 آمپر ساعت سوزوکی ساخت سپاهان

  باتری 95 آمپر ساعت سوزوکی ساخت سپاهان محصول مشترک ایران و ژاپن ظرفیت: 95 آمپر ساعت ولتاژ: 12 ولت علائم نشان دهنده خرابی باتری خودرو: ۱- خودرو استارت نمی خورد. ۲- صدای استارت خودرو تغییر پیدا کرده است. ۳- هنگام استارت زدن، خودرو صدای "تق تق" و یا "یک تیک کوچک" می دهد. ۴- خودرو بعد از چند ساعت …

بیشتر بخوانید »

باتری 55 آمپر ساعت سوزوکی ساخت سپاهان

  باتری 55 آمپر ساعت سوزوکی ساخت سپاهان محصول مشترک ایران و ژاپن ظرفیت: 55 آمپر ساعت ولتاژ: 12 ولت علائم نشان دهنده خرابی باتری خودرو: ۱- خودرو استارت نمی خورد. ۲- صدای استارت خودرو تغییر پیدا کرده است. ۳- هنگام استارت زدن، خودرو صدای "تق تق" و یا "یک تیک کوچک" می دهد. ۴- خودرو بعد از چند ساعت …

بیشتر بخوانید »
تماس با امداد فارما